Kallelse till Årsmöte 2021 - Brändö ls Hem och Skola

15.09.2021 kl. 12:41
Nu är det dags för årsmöte och vi hoppas alla föräldrar kan delta! Torsdagen den 23 september 2021, kl. 18 vid Brändö Seglares restaurang, Granfeltsvägen 10.

Till alla föräldrar, 
Kallelse till Brändö ls förening Hem och Skolas årsmöte. Medlemmar i föreningen kallas till årsmöte torsdagen den 23 september 2021, kl. 18 vid Brändö Seglares restaurang, Granfeltsvägen 10. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föredragningslistan, verksamhetsberättelsen och bokslutet finns att läsa på föreningens hemsida. 
Varmt välkomna! 
Styrelsen 2020-2021

Föredragningslista 
Mötets laglighet konstateras 2.
- Val av ordförande och funktionärer för mötet samt två (2) protokolljusterare 3.
- Styrelsens årsberättelse 4. 
- Revisorernas berättelse 5.
- Fastställande av bokslut och frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, samt andra frågor i anslutning till nämnda berättelser 6. 
- Fastställande av medlemsavgiften samt sättet för dess erläggande 7.
- Förslag till stadgeändring. Den nuvarande stadgan och förändringsförslagen kan läsas på föreningens hemsida http://www.brando.hemochskola.fi/start/ 
- Fastställande av styrelsemedlemmarnas antal 
- Val av ordförande och styrelsemedlemmar 
- Val av två (2) revisorer och deras suppleanter 
- Övriga i kallelsen nämnda frågor

BILAGOR

Föredragningslista 2021

Verksamhetsberättelse 2020-2021

Verksamhetsgranskning 2020-2021

Resultaträkning 2020-2021

Balansräkning 2020-2021

Betala medlemsavgiften!

Går ditt barn i någon av föreningens klubbar? Senast då är det dags att fundera på att stöda verksamheten genom att betala medlemsavgiften 15 € per familj till föreningens konto i Nordea FI43 2183 1800 0090 55 alternativt per mobil pay 050 465 9345. Kom ihåg att ange barnets namn och årskurs!

Stort tack för ditt stöd!

länk till inbetalningsblankett

Länk till facebooksidan för
Föreningen Hem och Skola i Brändö lågstadium: